Návody k EET

Volně ke stažení ve formátu PDF.

Soubory ke stažení

 

Tipy týkající se EET

 • Od 7.8.2018 nový certifikát od CA DigiCert pro produkční prostředí EET

  Vážení zákazníci, 

  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 7. 8. 2018 bude na produkčním prostředí EET nahrazen SSL certifikát GeoTrust (Symantec) novým certifikátem od CA DigiCert, která převzala aktivity GeoTrust. K převzetí došlo v rámci dlouhodobého plánu firem Symantec a Google na obnovení důvěry v certifikační autority provozované firmou Symantec. Jde o certifikát, kterým je zabezpečeno spojení na https://pg.eet.cz na HTTPS úrovni. 

  Nesouvisí s certifikáty poplatníků vydaných CA EET a instalovaných do pokladních zařízení a také nesouvisí s certifikátem, jímž jsou podepisovány potvrzovací zprávy s FIK.


  Původní GeoTrust certifikát měl certifikační cestu:

  - root CA: GeoTrust Primary Certification Authority - G3
  - intermediate CA: GeoTrust Extended Validation SHA256 SSL CA

  Nový DigiCert certifikát má certifikační cestu:

  - root CA: DigiCert Global Root G2
  - intermediate CA: GeoTrust TLS RSA CA G1

  Certifikáty starých i nových root i intermediate CA jsou bězně dostupné v konfiguracích browserů a operačních systémů. Pokud pokladní zařízení neobsahuje tyto certifikáty, je nutno do jeho konfigurace doplnit root certifikát DigiCert Global Root G2. Nový intermediate CA certifikát GeoTrust TLS RSA CA G1 zasílá centrální systém EET společně s novým SSL certifikátem v rámci ustanovení HTTPS session.

  U operačních systému XP a starších, kde je ukončena podpora ze strany Microsoft, nebo tam, kde je zastavena automatická aktualizace, není tato certifikační autorita uvedena a může dojít k problémům při fiskalizaci účtenek. Doporučujeme proto provést kontrolu, zda máte tuto certifikační autoritu (DIGICERT GLOBAL ROOT G2) nainstalovánu v uložišti kořenových certifikátu (například programem CERTMGR.MSC). V případě, že ji nemáte, nainstalujte ji ručně (ke stažení zde).

 • 2016/12/15 - Ukládání detailních dat

  Data se v programu Agnis ukládají přesně tak, jak odcházejí na finanční správu (FS) a jak jsou na FS evidovaná. Existuje tak možnost dokonale monitorovat a kontrolovat data, která jsou na FS odesílána. Máte možnost porovnávat data uložená v programu Agnis a data uložená na serveru FS.
  Tuto službu je nutno vědomě zapnout:
  - menu [Servis / Konfigurace hotelu], parametr 1167 - EET-ukládat detailní data = Ano
  - restart programů Agnis na všech počítačích
  Rizika zapnutí:
  - mírné zpomalení na starších počítačích
  - větší velikost databáze
  menu [EET / ZÁSOBNÍK detailních dat]  Recepce+Časování
  menu [Výčep / EET / ZÁSOBNÍK detailních dat] Restaurační provoz
  Data jsou v tomto zásobníku uložena ve struktuře přesně jako na serveru FS. Zde je možno na data nahlížet nebo data exportovat do souboru .CSV. Přesně v tomto tvaru take obdržíte data s FS, pokud o to na Daňovém portálu finanční správy požádáte. Soubor .CSV se umí importovat do Excelu, čehož zkušený uživatel bude umět využít ke získání dalších informací, součtů, vyhodnocení, porovnání a kontrol.
  menu [EET / Součty údajů o tržbách / Roční]
  menu [EET / Součty údajů o tržbách / Čtvrtletní]
  menu [EET / Součty údajů o tržbách / Měsíční]
  menu [EET / Součty údajů o tržbách / Denní]
  Jedná se o sestavy, které jsou podobné součtovaným výstupům na Daňovém portálu finanční správy. Obsahují údaje: období, celková tržba, počet tržeb. Oproti FS jsou sestavy obohaceny o součty DPH v jednotlivých sazbách.
  Upozornění: Ne vždy budou tyto výsledky na korunu (haléře už vůbec ne) přesně shodné s účetními sestavami. Obzvláště pokud v EET bude navíc duplicitně vmícháno DPH za úhrady faktur v hotovosti nebo čerpání z kreditu dříve nabitého v hotovosti (platební kartou…). V těchto sestavách je implementována snaha eliminovat duplicitní DPH, ale ne vždy se to povede přesně.
 • 2016/12/08 - Nabíjení kreditu, čerpání kreditu

  Prováděcí předpis z portálu EET - www.etrzby.cz

  Zákon o evidenci tržeb v případě elektronických peněženek, čipových karet a obdobných institutů stanoví specifický postup evidence. Evidovanou tržbou je v tomto případě jak platba, která je určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, tak platba, která je následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.

  Zjednodušeně řečeno bude podnikatel povinen evidovat nejen nabití elektronické peněženky, čipové karty a podobných institutů, proběhne-li v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem, ale též čerpání kreditu z elektronické peněženky, čipové karty a podobně. Skutečnost, zda se jedná o nabití nebo čerpání je zároveň uváděna v datové zprávě zasílané správci daně, který tuto informaci zohlední v rámci analýz.

  Konec citace

  Zjednodušeně se to říká, ale složitě se toto provádí.

  Bude nutné pečlivě ukládat jednotlivá nabití a způsob platby nabití. Příslušné způsoby platby evidovat v EET. Kromě jiných vyplnit také údaj „urceno_cerp_zuct“.

  Bude nutné pečlivě spravovat čerpání z jednotlivých nabití. Pokud bylo nabití evidováno v EET, pak i čerpání z tohoto nabití bude nutno evidovat. Kromě jiných vyplnit také údaj „cerp_zuct“. Pokud budou způsoby platby při nabíjení různorodé a namíchané, fiskální i nefiskální (hotovost, faktura, pl.karta, zaměstnanec…), pak bude opravdu náročné, složité to uhlídat. Obzvláště když díl kreditu bude čerpán z jednodnoho nabití a díl kreditu bude čerpán z dalšího nabití.

  Bude nutno zkontrolovat nastavení parametru:  

  nabídka [Servis / Konfigurace hotelu], parameter 5102-Kredit jako záloha

   

  varianta Ne:

  Jednodušší a volnější varianta, která bohužel není schopna plnohodnotně naplnit složité požadavky EET. Navíc není možné kombinovat způsob platby Kredit+Hotovost, tedy doplatek v hotovosti. Pokud způsob platby Kredit nastavíte fiskalizovat=Ano, pak bude možnost doplatku v hotovosti funkční, ale do EET bude evidována tržba dvakrát. Jednou při nabití, podruhé při čerpání. Což je dlouhodobě neudržitelné.

  varianta Ano:

  Nelze říci, jak dlouho bude finanční správa tolerantní a benevolentní. Dříve nebo později – doporučujeme spíše dříve – bude nutné přejít na tuto svázanější přesnější variantu, která je schopna plnohodnotně pokrýt potřeby EET. Přechod na tuto variantu není úplně jednoduchý, proto doporučujeme využít podpory našeho servisního oddělení. Kroky při přechodu:

  -          zlikvidovat záporné stavy kreditu, nová verze neumožňuje debet 

  -          UPGRADE alespoň z 8.12.2016

  -          transformace stavů kreditů (tabulka KLB01_POHYBY):

  menu [Servis / Servisní pomůcky / Ostatní / KREDITY-transformace na verzi EET]

  menu [Servis / Servisní pomůcky / ID.systém / KREDITY-transformace na verzi EET]

  -          transfomace přenastaví parametr „5102-Kredit jako záloha”  na hodnotu „Ano“

  -          transfomace pro jednotlivé úseky povolí způsob platby „Kredit“

  -          ručně nastavit sazbu% DPH pro položky „Nabití kreditu“ ve všech modulech i úsecích

  -          zaškolení do nové verze, přibližně 1 hodina

 • 2016/12/08 - Úhrada faktury v hotovosti/pl.kartou vystavené v systému Agnis

  Recepce + Časování

  nabídka [Doklady / ZÁSOBNÍK FAKTUR]   

  nabídka [Doklady / Zásobník faktur - zálohových]  

   

  Restaurační provoz

  nabídka [Výčep / Zásobník faktur]  

   

  Provozní finance

  nabídka [Vydané faktury / Zásobník faktur]

   

  Pro úhradu vybrané faktury použijte tlačítko “Úhrada”. Pokud zvolíte způsob úhrady

  1-Hotovost nebo

  3-Platební karta,

  potom se musí úhrada odeslat do eet.

  V modulu Recepece je možno nastavit, že automaticky vznikne účtenka se všemí důsledky již jednou popasnými výše. Rozdíl je v tom, že číslo faktury, sazby DPH a příslušné částky se doplní samy z faktury.

  Nastavení:

  nabídka [Servis / Konfigurace hotelu], tlačítko „Průvodce“ / záložka „Vydané faktury“

  Pozor: Tato možnost funguje od upgrade 2.12.2016 a novější. Starší verze mají chybu, generují účtenky opakovaně donekonečna. Ve starší verzi tuto možnost nezapínejte!  

  Agn02

  Pokud toto není nastaveno, nebo se úhrada faktury dělá v modulu Restaurační provoz, nebo malé Provozní finance, potom se musí úhrada odeslat do eet postupem popsaným v článku "2016/12/08 - Úhrada faktury v hotovosti/pl.kartou vystavené mimo Agnis". 

 • 2016/12/08 - Úhrada faktury v hotovosti/pl.kartou vystavené mimo Agnis

  Příklad: Faktura je vystavena například v účetním systému Pohoda, úhrada v hotovosti se však uskuteční na recepci kde používají Agnis.

  Recepce + Časování

  nabídka [EET / ÚHRADA faktury v hotovosti] 

  Kasa

  tlačítko „funkce“ / záložka „Další funkce“ / tlačítko „EET – Úhrada faktury“

  AGN03

  Ručně je nutno vyplnit:

  -          variabilní symbol jakožto číslo faktury

  -          sazby DPH a k nim příslušné celkové částky (opsané z faktury)

  -          v případě částečné úhrady vyplňte částky poměrným dílem

  -          součet jednotlivých částek musí být roven celkové úhradě

  Výsledným efektem je automatický vznik účtenky v modulu, ve kterém právě pracujeme. Automaticky proběhne i fiskalizace účtenky do EET. Účtenka bude obsahovat jedinou položku finančního charakteru:

  912 - Úhrada faktury (recepce + časování)

  9990 - Úhrada faktury (restaurační provozy)

  Tato finanční položka má 0% sazbu DPH a takto bude uplatněna pro potřeby účetnictví. DPH z vystavené faktury bylo totiž vykázáno již dříve dle DUZP faktury. Opětovné členění částek faktury dle sazeb DPH má význam pouze pro EET.

  Musíte se naučit žít se skutečností, že tato operace navýší celkové inkaso úseku. Některé sestavy samy vypíchnou, kolik činí finanční operace úhrady faktur. Pro ostatní sestavy bude dobré, když položka „Úhrada faktury“ bude mít přidělen extra samostaný účetní druh a samozřejmě správný účet z účetní osnovy.

  Pokud striktně nechcete, aby se úhrady faktur motaly do tržby dané pokladny, pak se nabízí možnost: zřídit extra provozní úsek s extra pokladnou výhradně jen pro úhrady faktur.

 • 2016/12/01 - Prodej "přes ulici" ("s sebou")

   

  Nastavení prodeje “přes ulici” (“s sebou”):
  Prodej “přes ulici” se musí povolit a zapnout v konfiguraci provozního úseku a ještě se musí povolit na jednotlivých stolech.
   
  1) Konfigurace úseku:
  - Restaurační provoz / Servis / Konfigurace úseku “jméno úseku”:
      - řádek 4101-prodej přes ulici aktivní:    do hodnoty zadat Ano
      - řádek 4103-zadávání po položkách                                 Ne
      - řádek 4108-dotaz před vyúčtováním                               1
      - řádek 4115-fiskalizovat prodej přes ulici                         Ne
     
  2) Povolení na stolech:
  - Restaurační provoz / Kasa / Místnosti a stoly:
      - na každém stole, na kterém bude umožněn prodej přes ulici, klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte podrobnosti a zaškrtněte políčko “povolen prodej přes ulici”, stůl uzavřete tlačítkem Uložit.
   
  3) Ověření verze programu
  - Restaurační provoz / Servis / O programu:
      - V údaji Verze programu musí být novější verze než 2016.11.22.0, kde odleva čísla znamenají rok, měsíc, den a pořadové číslo verze v rámci dne. Pokud není program aktuální, je potřeba jej aktualizovat volbou Restaurační provoz / Servis / Nové verze programů.
   
  Při tomto nastavení se program před vyúčtováním zeptá, zda se jedná o prodej v místě, nebo přes ulici. V případě prodeje přes ulici se účtenka neodesílá do eet, bez ohledu na způsob platby.
 • Chyba : BKP+PKP: Signing failed. Failed to acquire key context.

  Chybně nainstalovaný certifikát.

  Certifikát byl nainstalován v přihlášení uživatele Windows a pro Místní počítač (Local Machine), přes správcovské (administrátorské) heslo.

  Po této instalaci měl uživatel práva přístupu (správce) k certifikátu až do doby restartu počítače. Restartem o tyto práva (správce) přijde a k certifikátu jako uživatel nemá přístup.

  Nainstalujte certifikát v přihlášení uživatele Windows, ale uložte jej pro uživatele (Current User, nevyžaduje správcovské heslo).

  Po instalaci certifikátu je nutno jej v AGNIS konfiguraci EET správně přiřadit (certifikát začíná znaky CU*CZ.....)

   

 • Chyba : BKP+PKP: Secret key not found

  Kontrola certifikátu v nastavení Agnis EET, je připojen jiný certifikát, například certifikační autorita EET místo certifikátu uživatele.

  Uživatelský certifikát pro EET většinou začíná CZ.....

 • Chyba : BKP+PKP: Signing failed: Win32 error : -2143........... 

  BKP+PKP: Signing failed: Win32 error : -2143........... 

  Windows XP - provést aktualizaci systému "service pack 3", nastavit parametry EET Agnis.

 • Chyba : 3 - XML zpráva nevyhověla kontrole XML schématu

  Nevyplněné DIČ.

  Špatný tvar DIČ.

  ID provozovny > 999999.

  ID stanice - obsahuje nepovolené znaky.

 • Chyba : Neplatný certifikát

  Kontrola systémového datumu počítače. 

  Platnost certifikátu.

 • Nulová účtenka, co na to Finanční úřad?

  Nulová účtenka se k fiskalizaci neodesílá.

 • Storno účtenky

  Pokud vystavíme účet, host zjistí nesrovnalost, vystavíme záporný doklad a účet vastavíme znovu. Co na to Fú?

  Fiskalizuje se vystavený doklad, storno doklad i nový doklad. Vše dle pravidel EET. Vše je v pořádku.

 • Položky s nulovou cenou na účtence

  K fiskalizaci se odesílá jen celková částka dokladu a rekapitulace DPH. Položky Fú nezajímají, proto se neodesílají.

 • Výpadek, účtenky se nefiskalizují.

  Pokud nastane výpadek a účtenky se nějaký čas nefiskalizují, je nutno je dodatečně, maximálně do 48 hodin fiskalizovat.

  Agnis se opakovaně pokouší o dodatečnou fiskalizaci. Pokud víte, že se nepodaří zprovoznit spojení s EET do 48 hodin, musíte zvolit náhradní řešení. Vyexportovat nefiskalizované účtenky a odeslat je k fiskalizaci z jiného stroje.

 • Chyba : 4 - Neplatný podpis SOAP zprávy

  V konfiguraci parametrů Agnis EET, je ještě nastavena cesta k testovacímu prostředí EET (https://pg.eet.cz:443.....),

  musí být nastavena cesta do produkčního prostředí EET (https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3).

  Pokud máte verze programu Agnis starší jak 10.11. proveďte si upgrade na novější verzi, automaticky se opraví.

  U novějších verzí stačí opravit v Servis, Konfigurace hotelu, parametr 1166 - EetVerze,

  na hodnotě F4(povolení změn), dole tlačítko "Textová hodnota" a opravit.

   

 • Restaurace, převod na účet ubytovaného hosta, úhrada

  Ubytovaný host má útratu v restauraci, ta se převede na hotelový účet a pak při odjezdu platí účet z restaurace a ubytování.

  Kdy se posílá účtenka na EET?  Je možné aby odešla účtenka na EET při převodu na hotelový účet a pak z platby jen za ubytování?

  Účtenky do EET posíláme bezprostředně v době, kdy přijímáme hotovost (pl.kartou ...).
  Při převodu na hotelový účet se do EET nic neposílá.
  Při odjezdu, pokud host platí v hotovosti  (pl.kartou ...), se fiskalizuje celá částka (ubytování+restaurace) .
   
 • Změna způsobu platby fiskalizované účtenky

  Dobrý den,

  zjistili jsme, že účtenka v hotovosti a odeslaná na FÚ (fiskalizovaná) jde změnit v zásobníku dokladů na platbu kartou a obráceně a jde poslat znovu na FÚ.Na účtence nám však vyjede stejné číslo fiskalizačního kodu (FIK) i číslo účtenky. Nevím, jak to bude chápat FÚ, když dostane dvě účtenky se stejnou částkou, stejným číslem účtenky, stejným fiskalizačním kódem a přesto s jiným druhem platby. 

  Ano, fisklalizovaná platba lze zpětně změnit na jinou FISKALIZOVANOU platbu.
  Tedy např. hotovost lze jednoduše změnit platbu kartou - bez nutnosti storna a výroby nové účtenky.
  FÚ se při fiskalizaci způsob platby neodesílá (FÚ jej neeviduje), tedy tato změna ničemu nevadí.
   
  Už fakt, že FIK je stejný dokládá, že ke dvojité fiskalizaci nedošlo.
  Opětovná fiskalizace již fisklalizovaného dokladu není možná,
  kdyby se stejná účtenka poslala znovu (v programu je ošetřeno, aby k tomu nedocházelo),
  FÚ to pozná a znovu ji neeviduje.
  (kontrola duplicit na číslo účtenky, celkovou částku a datum+čas vzniku tržby). 
 • 1

Naposledy změněno úterý, 17 leden 2023 18:41

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.